ระเบียบของการรับประกันสินค้า

1.ระยะเวลาในใบรับประกันสินค้าขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า

  1. ในกรณีที่เกิดการขัดข้องของเครื่องระหว่างการใช้งานโปรดติดต่อขอรับบริการซ่อมกับร้านที่ท่าน ได้ซื้อไป

พร้อมใบรับประกันการซ่อม

  1. แม้ว่าจะอยู่ในระยะเวลาของการประกันก็ตาม ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าอะไหล่และบริการด้วย ในกรณีดัง

ต่อไปนี้

ㆍ มีการตัดแปลงสินค้าหรือการซ่อมเอง

ㆍ การขัดข้องเกิดจากความบกพร่อง ขาดความระมัดระวังในการใช้สินค้า หรือใช้สินค้าผิดวิธี

ㆍ ความเสียหายของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อันเนื่องมาจากความชื้น

ㆍความเสียหายอันเกิดจากการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่

ㆍความเสียหายหรือการขัดข้องอันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ

ㆍสาตุของปัญหาเกิดขึ้นจากกรณีอื่นที่มิใช่จากสินค้า

ㆍอะไหล่ (สิ้นเปลื้อง) ต่างๆ

ㆍ กรณีไม่สามารถแนบใบรับประกัน หรือไม่มีตอนนำส่งสินค้าเมื่อรับบริการ

ㆍ กรอกข้อมูลในใบรับประกันไม่สมบูรณ์หรือมีการแก้ไขข้อความใดข้อความหนึ่ง ในภายหลัง

  1. โปรดเก็บรักษาใบรับประกันไว้ให้ดี เนื่องจากบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบใหม่ให้
  2. โปรดแสดงใบรับประกันเมื่อมีการนำผลิตภัณฑ์เข้ารับบริการ ใบรับประกันนี้มีผลบังคับใช้ได้ เฉพาะระยะเวลาที่กำหนดในใบรับประกันนี้เท่านั้น ห้ามแก้ไขเพิ่มเติม หรือมีรอยลบและรอยขูด ขีดใดๆทั้งสิ้น
  3. หากสินค้าที่ได้รับไม่ถูกต้องหรือมีปัญหา โปรดแจ้งให้ทางห้างฯทราบภายใน 7 วัน มิฉะนั้น ทางห้างฯ จะถือว่าท่านได้รับ สินค้าในสภาพเรียบร้อยและครบถ้วนทุกประการ